Company

Company Monspace Cubb Academy

company monspacecubbacademy


Club Ushawan Bursa Billionair atau CUBB merupakan satu syarikat yang ditubuhkan untuk pembangunan usahawan di dalam bidang perniagaan saham Nasdaq. CUBB mempunyai fokus yang utama iaitu membangunkan usahawan dalam perniagaan Saham dan berpotensi tinggi selaras dengan Dasar Pembangunan Insan bagi misi melahirkan masyarakat pendapatan tinggi yang dinamik, berdaya tahan, dan progresif. CUBB mula ditubuhkan pada 2016 dan merupakan milik penuh 2 orang insan yang istimewa yang telah berjaya di dalam bidangnya.

Ciri ciri pembangunan usahawan oleh CUBB Academy,

Kemahiran Keusahawanan mempunyai 4 tahap berikut:
1. Kebolehan mengenalpasti peluang perniagaan yg besar di dalam Monspace
2. Kebolehan merangka perancangan perniagaan sendiri
3. Kebolehan membina, meneroka dan merebut peluang perniagaan bersama rakan perniagaan yang berada disekeliling.
4. Kebolehan untuk bekerja sendiri
Kemahiran Keusahwanan mempunyai dua ketegori:
1. Kategori Mesti (must have): merupakan kemahiran yang mesti dimiliki oleh setiap
pelajar rakanniaga.
2. Kategori Tambahan (good to have): merupakan kemahiran generik yang memberi
nilai tambah kepada ushawan. Jika kemahiran ini dimiliki bersama dengan kemahiran
kategori tambahan, ia boleh dianggap memiliki kompeten cemerlang di dalam perniagaan monspace itu sendiri.Disini kami mempunyai program LASIRA yang menajamkan kemahiran dalaman usahawan.

CUBB banyak menawarkan pakej latihan yang bersesuaian dengan kehendak pasaran terkini. Pakej-pakej pembangunan ini dirangka bagi membantu usahwan memantapkan perniagaan, mengekalkan hubungan baik dengan rakanniaga seterusnya membentuk perniagaan mereka ke arah kecemerlangan. Atas tujuan inilah akhirnya menjadi asas kepada tertubuhnya CUBB.

company monspacecubbacademy

 company monspacecubbacademy,company monspacecubbacademy,company monspacecubbacademy,company monspacecubbacademy,company monspacecubbacademy